Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2018

ROBOTY WYKONANE W GRUDNIU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P2

Wykop

P8

Wykonanie platformy roboczej t08b

Zjazd 0+107,40 p107b

Wzmocnienie gruntu

P107a, P23

DS4, P2

P23, P110, DS4

Budowa nasypu

P106 1+500 - 3+699

Nasyp pod pobocza

P105b,P107B, P107

P110, P106

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

P107, P109

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

DW4, P106, P110

DK7 Dworek

P110, P107, P108

Humusowanie

P105B, P105, P106

26+500 - 32+400

Rondo P1/P4

Roboty brukarskie

Węzeł Dworek

P1, P10, P3

P7 0+000 - 0+300

17+550 - 21+000

Wykonanie palisad

24+000 - 38+000

Bariery energochłonne

P110

S7

Nasadzenia

26+500 - 38+000

Usuwanie usterek

OUS plac

Beton asfaltowy AC22P o gr.10cm

Magazyn soli 0+000 - 0+029

D1 0+570 - 0+745

P107 1+069 - 1+094

Beton asfaltowy AC22P o gr.15cm

P107 1+744 - 1+765

OUS plac

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

D1 0+014 - 0+210

D1 0+564 - 0+842

Magazyn soli 0+000 - 0+029

P1 naprawy 4+500 - 6+900

P107 0+000 - 0+070

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

Magazyn soli 0+000 - 0+029

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 Oczyszczenie wpustów 

 Regulacja śrub dylatacji barier 

 Korekta ustawienia słupka barier na dojeździe do obiektu + skrzydło P1L 

WD-03

 Demontaż barier tymczasowych

 Schody skarpowe

 Roboty brukarskie

Obiekty PZ

 Inwentaryzacja znaków wysokościowych/Montaż znaków wysokościowych/Montaż słupków barier 

TU-30

 Montaż znaków wysokościowych

MA-06

 Umocnienie koryta rzeki 

WA-08

 Umocnienie terenu pod obiektem przy podporze P1

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

  Umocnienie podpór

 Profilowanie kamienia naturalnego hydrotechnicznego w obrębie podpory 11 i podpory P10 oraz DK7

 Obręb podpory 12

 Dostawa faszyny, wykonanie materacy faszynowych wraz z ich zatopieniem

 Podpora P 12

 Wykonywanie palisady drewnianej

 Podpora P 12

 Czyszczenie brzegu i terenu pod materace gabionowe

 Podpora P 12

 Wykonywanie podsypki z tłucznia kamiennego

 Podpora P5 i P6

 Wykonanie podsypki piaskowej, zagęszczenie, ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

MA-09

 P13

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni- ustrój J.P. i JL

MA-09 ist

 Naprawa sprężenia

MA-13

 Szalowanie i zbrojenie oczepu na P1P  i P2L

 Szalowanie i zbrojenie oczepu P1L

 Betonowanie oczepu ścianki szczelnej na P2P cz.2

 Przygotowanie skarpy pod schody na P1P i P1L

 Montaż schodów P2L, P1L i P1P

 Montaż znaków wysokościowych

SCS-105

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu na ściance szczelnej cz.4/Pogrążanie ścianki szczelnej

MD-28

 Zbrojenie i szalowanie oczepu na ściance P2 

 Szalowanie oczepu podpory P1

 Uciąglenie nawierzchni na obiekcie

MD-27

 Wykonanie platformy pod palownice na podporze P2 

 Pogrążenie pali na podporze P1 

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Przebudowa sieci wodociągowej kolizja PW-20 w drodze P-8

Regulacja kratek na wpustach deszczowych i włazów studni

Budowa ujęcia wody U-01-01

Wykopanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi P-110 PI 168

Budowa przepustu pod wjazdem na OUS

Przepusty pod zjazdami droga P-106, P-110, P-109

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 - drogi serwisowe

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 – 36+700 – drogi serwisowe

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w drodze P 2, Cedry Małe

Roboty teletechniczne

33+700 -33+850

Budowa kanalizacji HDPE110/Posadowienie studni SKM-3

33+700 -33+850

Budowa ciągu TKM 20x2 + HDPE40

34+100

Budowa kanalizacji HDPE110

34+210

Posadowienie studni SKM-3

25+000 - 25+300

Budowa kanalizacji HDPE110

25+000 - 25+300

Posadowienie studni SKM-3

Roboty energetyczne

OUS

Montaż linii kablowej oświetleniowej

Cedry Małe

Montaż stacji transformatorowej

Dworek

Przebudowa NN

10SO

Budowa Zasilania 10SO do przejścia przez trasę główną

MA-09, WA-10

Budowa kanału technologicznego

Cedry Małe P1-P4-P3

Montaż słupów oświetleniowych

Drogi lokalne

Montaż szaf do kompensacji mocy biernej