Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Kwiecień 2019

ROBOTY WYKONANE W KWIETNIU 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P10 chodnik

Wzmocnienie podłoża

Chodnik WA-08

P3a, P6, P10

P105a, P110c

P1, P4, P7, P9, P24, P105b, P110

Wykonanie materaca geotechnicznego zjazdy

P3a, P6, P10, P105a

Wykonanie nasypu

P1 zjazd km 7+350

Chodnik WA-08, P10

P1b, P6, P23, P24

Nasyp pod pobocza

P1b, P23, P110a, P110b, P110c

Pobocza z destruktu

P3, P3a, P6, P8, P10, DW3, P105a

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

P1 zjazd km 7+350

Podbudowa z kłsm

P1, P4, P7, P9, P24

Podbudowa z kłsm - zjazdy

P2, P3

Podbudowa z kłsm chodnik, zjazdy

P1, P6, P24

Podbudowa z kłsm chodnik

P3 , P3a

Podbudowa z kłsm chodnik

P3, P3a, P6, P8, DS13, P24, P23a, P105a, P110c

Podbudowa z kłsm

P3, P6, P106, P109, OUS

Humusowanie

26+600 - 27+000

P23, P106, P109

Humusowanie tereny płaskie

P1, P2, P4, P6, P7, P24, OUS

Roboty brukarskie

S7

Wykonanie ogrodzeń

S7

Wykonanie płotków herpetologicznych

S7

Wykonanie nasadzeń

S7

Wykonanie palisad

S7

Darniowanie skarp

Drogi lokalne

Oznakowanie poziome

 

Fundamenty pod znaki typu E

P1

Reprofilacja poboczy

P110, P8, P110c

Bariery energochłonne

P6, P3

Wygrodzenia dla pieszych

P23A 0+000 - 0+043

Podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca

P23 0+000 - 2+273

DW-3 0+003 - 0+097

Warstwa wiążąca

P1 - zjazdy

P3 0+888 - 0+974

P24 1+063 - 1+106

P24 naprawy 1+590 - 1+686

P110c 0+465 - 0+587

P10 0+124 - 0+135

Rondo w. Dworek P-6 0+000 - 0+050

P8 0+459 - 0+886

P8 0+400 - 0+459

P23 0+000 - 0+050

Warstwa ścieralna

P1 0+146 - 3+630

P1 4+350 - 6+658

P4 0+000 - 0+304 str. P

P4_P 2+120 - 2+460

P-4_W 1+050 - 1+165

P1 3+770 - 4+322

P1 P4 W rondo

P23 2+210 - 2+301

P24 0+260 - 5+800

OUS plac 0+000 - 0+200

P2 0+000 - 0+435

P-4A 0+000 - 0+075

P10 0+140 - 0+180

P1 Zatoki 1+500 - 3+000

D1 0+450 - 0+740

D2 0+000 - 0+155

P3 0+020 - 0+975

P8 0+750 - 0+866

OUS plac 0+000 - 0+100

Rondo w. Dworek P-6 0+000 - 0+064

D2 0+330 -0+400

P-7 0+000 - 0+403

DK-7 km 44+384

WD-L02

WD-L04

P-1 P-3 W Rondo

DK-7 45+874 - wysepka str.P

P-1 3+640 - 3+770

Objazd Linawy

P-3 0+419 - 0+500

P6 0+000 - 0+231

Podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna

P6 0+231 - 0+508

P24 5+800 - 5+920

DK 7 km 44+384 0+000 - 0+30

Podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca

DK 7 km 45+874- wysepka str.P

P1 7+351,2- zjazd

Warstwa wiążąca i ścieralna

P10 0+180 - 1+455

P1D 0+003 - 0+104

P105 0+003 - 0+100

P105a 0+00 - 0+158

P110C 0+000 - 0+587

Rondo w. Dworek P-6 0+090 - 0+126

P8 0+000 - 0+020

DW-4 0+002 - 0+076

P-102 zjazd typ 2 0+060

P-102 zjazd typ 2 0+092

P-1 zjazd typ 2 1+138,7

P-1 zjazd typ 2 1+330,2

P-1 zjazd typ 2 1+205,6

P-1 zjazd typ 2 1+417,9

P-1 zjazd typ 2 1+677,8

P-1 zjazd typ 2 1+724,2

P-1 zjazd typ 2 1+932,1

P-1 zjazd typ 2 2+018,7

P23A 0+000 - 0+043

P110A 0+190 - 0+221

P-110 zjazd typ 1 0+102,3

P-110 zjazd typ 2 0+285,15

P-110 zjazd typ 2 0+477,2

P-110A zjazd typ 2 0+048,1

P-110A zjazd typ 2 0+0+121.50

P-110A zjazd typ 2 0+0+121.50

P-24 zjazd typ 2 5+790,2

P-24 zjazd typ 2 5+688,5

P-24 zjazd typ B 5+657,2

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Stanowisko kontroli pojazdów

Przygotowanie do betonowania

Stanowisko kontroli pojazdów

Betonowanie

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

EP4

Fundamenty i konstrukcja wsporcza+wypełnienie

EP5

Montaż siatek ochronnych chiropterologicznych

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Mosty

MA-01

 Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

 

 Zbrojenie i betonowanie oczepów ścianek szczelnych 

 Przygotowanie powierzchni do izolacji na zimno oczepów

MD-02

 Zbrojenie oczepów ścianek szczelnych 

WD-03

 Montaż balustrad

 Humusowanie

 Montaż siatek ochronnych

TU-30

 Przygotowanie powierzchni do antygraffiti

S.C.-01

 Montaż balustrad

WD-04

 Roboty brukarskie

 Montaż podstawy pod latarnie

 Zabruki

MA-06

 Wykop pod oczepy na ściankach szczelnych

PZ-1L i P

 Uciąglenie nawierzchni

PZ1L, PZ1, PZ1P, PZ2, PZ2P

 

 Antykorozja ustroju 

WA-08

 Umocnienie skarp i stożków 

 Umocnienie terenu pod obiektem 

MA-09

MA-09

Rozbiórka schodów skarpowych P1 i P13

MA-09

Montaż barier w pasie rozdziału

MA-09

Zalewki przy krawężniku - jezdnia prawa

MA-09

Porządkowanie terenu pod obiektem

Podpora P11

Cięcie i demontaż konstrukcji podpór tymczasowych

Podpory P1 - P13 J.L.

Naprawy powierzchni betonu wewnątrz ustroju skrzynkowego

Podpory P12 - P13

Porządkowanie terenu pod obiektem

Podpory P1 - P13 J.L.

Prace porządkowe wewnątrz ustroju skrzynkowego

MA-09 ist

 Przestawianie barier jersey i minigardów na jezdni

 Czyszczenie jezdni z nadmiaru piasku pod frezowanie/Frezowanie nawierzchni/Prace porządkowe po frezowaniu

 Antykorozja balustrad - str. Południowa

 Odkuwanie asfaltu przy wpustach po frezowaniu 

 Porządkowanie jezdni obiektu

WA-10

 Montaż schodów skarpowych

WA-12A

 Umocnienie kostką kamienną wzdłuż skrzydła P1 i P2

 Montaż schodów przy przyczółkach P1 i P2

 Montaż siatki uciąglającej nawierzchnie na warstwie wiążącej

WA-12

 Umocnienie kostką kamienną wzdłuż skrzydła P1L i P2L

 Montaż schodów przy przyczółkach P1 i P2

WD-11

 Umocnienie kostką kamienną wzdłuż muru oporowego P1 i P5

 Montaż kolanek na pionach kolektorów odwodnieniowych

 Nawierzchnia ścieralna

MD-28

 Montaż schodów

WD-14

 Umocnienie kostką kamienną wzdłuż gzymsów muru P4 i P1

 Montaż kolanek na pionach kolektorów odwodnieniowych

MD-27

 Przygotowanie powierzchni II etapu skrzydeł pod izolację lateksowo-bitumiczną

 Izolacja lateksowo-bitumiczna II etapu skrzydeł 

 Montaż desek gzymsowych i krawężników

 Montaż kotew barier energochłonnych

 Montaż kotew talerzowych (część górna) 

 Montaż znaków wysokościowych

 Układanie drenów pod krawężnikami

 P1 i P2 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej

 Izolacja MMA pod kapami i pod jezdnią

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych/Gruntowanie kap chodnikowych i nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach

 Deskowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1/Beton podkładowy pod płytę przejściową P1 

 Izolacja z papy na wsporniku pod płytę przejściową P2

 Izolacja na zimno płyt przejściowych 

 Szalowanie betonu ochronnego płyty przejściowej/Beton ochronny płyt przejściowych/Izolacja na zimno betonu ochronnego płyt przejściowych

 Nacięcia dylatacji pozornych na kapach chodnikowych

 Wypełnienie sikaflexem desek gzymsowych i krawężników oraz pomiędzy krawężnikami zanikającymi

 Montaż kolektora sączków

 Demontaż podbudowy

PZ3- PZ7

 Przygotowanie powierzchni wlotów i wylotów pod zabezpieczenie antykorozyjne betonu

PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-6

 Nakładanie zabezpiezpieczenia antykorozyjnego na wlotach i wylotach

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Branże

Ponowne czyszczenie ist. Przepustu pod DK7 w Kiezmarku

Budowa przepustów pod chodnikiem przy drodze P10

Budowa przepustu drogowego droga P10

Przepusty pod zjazdami p110

Przełożenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej

Regulacje wpustów drogi lokalne

Czyszczenie przepustów drogowych i melioracyjnych

Odtworzenie cieków melioracyjnych

Odmulenie kanału WZ

Roboty teletechniczne

MA-09

Montaż instalacji skrzyni mostu - str. Północna

Cedry Małe

Montaż słupów oświetleniowych

Droga P6

Montaż linii kablowej - oświetlenie

Pętla autobusowa

Montaż fundamentów

MA-09

Skrzynia mostu

Roboty energetyczne

17+960 - 18+050

Budowa kanalizacji 4x HDPE110

23+500 - 26+600

Wyprawianie studni SKM-3

OUS Dworek

Budowa kanalizacji 1x HDPE50

22+000 - 23+500

Wyprawianie studni SKM-3

24+400 - 25+300

Kalibracja kanalizacji 4xHDPE110, wyprawianie studni SKMP-3