Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2016

Opis Robót zrealizowanych w lipcu 2016 roku:

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych Robót drogowych

S7

18-150-18+360, 24+920-25+345, 27+850-29+350, ·29+200-29+350, 32+750-33+360

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

P1

3+741-4+300, 5+300-8+200, 7+000-8+200,

P24

1+700-3+050

WD

L01, L03

S7

18+360-18+900, 24+820-25+345, 26+569-27+850

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

P1

2+050-3+558

P1

5+300 - 8+200

P24

1+700-3+050

S7

18+900-19+100, 19+200-20+085 str. L
20+085-21+000, 32+000-32+420, 34+600-35+740

Wykonywanie drogi technologicznej

P1

0+000-2+050, 1+880-2+517, 4+340-5+400

P3

0+350-0+565

P4

1+880-2+517, 2+340-2+517

P10

0+000-1+400

P24

4+170-5+200, 5+200-5+870

P107

1+300-2+000

MOP

Mirówko

P4

0+400-1+400

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntów T01a

P24

3+050-4+170

P8

0+000-0+600

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntów T11

WD

L01, L03

Platforma robocza - badania

S7

34+600-35+740

Wykonywanie drogi technologicznej/Wykonywanie platformy roboczej

P1

3+700 - 3+900

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

S7

30+100-31+000

Rozbiórka barier energochłonnych

P3

0+350-0+565

Frezowanie nawierzchni bitumicznej/Rozbiórka podbudowy z brukowca

S7

36+500-37+100

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

OUS

 

Wzmocnienie podłoża - dreny T02/Nasyp dociążeniowy

MOP

Mała Holandia

Wykonywanie drogi technologicznej/Zagęszczenie/Badania/Wzmocnienie podłoża - dreny T02

MD-02

P1 0+878,82

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych

WD-03

DP 2235G (P3) 0+744,45; S7 20+962,60;

·P105 0+061,96

WA-12

32+730

WA-12A

4+227

WD-11

DP 2334G (P7) 0+444,91; S7 28+483,37; ·P107 2+040,37

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych Robót mostowych

MA-01

 

Roboty palowe

WD-03

 

Kucie głowic pali

 

Montaż igłofiltrów

P1, P3

Wykop pod fundament

P3, P4

Warstwa wyrównawcza pod podpory

P1, F2

Wykop pod podporę

P1

Beton wyrównawczy

F2

Beton wyrównawczy pod podporę

WD-04

 P2

Skucie głowic

P1

Zbrojenie fundamentów podpory/Betonowanie /Pielęgnacja betonu/Zbrojenie fundamentów skrzydeł/Betonowanie fundamentów pod skrzydła przyczółka

P3

Skucie głowic/Zbrojenie fundamentu przyczółka/Montaż zbrojenia fundamentu podpory

WA-08

 

Wbijanie pali do próbnego obciążenia/Próbne obciążenie statyczne

MA-06

 

Roboty palowe

MA-09

P1

Wykop/Beton podkładowy - I i II warstwa/Kucie pali/Testy - obciążenie dynamiczne/Zbrojenie fundamentów

P2

Wykop podpory/Beton wyrównawczy/Kucie głowic pali/Zbrojenie fundamentów

P3

Wykop/Beton podkładowy - I i II warstwa/Testy - obciążenie dynamiczne/Kucie pali

P4

Wykop/Beton podkładowy - I warstwa i II warstwa

 P5

Wykop/Beton podkładowy - I i II warstwa

P6

Ścianka szczelna z grodzic /Wykop/Beton podkładowy - I i II warstwa

P7

Ścianka szczelna z grodzic/Wykop

P9

Wbicie pali żelbetowych

P10, P11 str. P

Przygotowanie podpory do obciążenia/Obciążenie statyczne

P13

Wbijanie pali testujących

WA-10

P1, P2

Wbijanie pali żelbetowych

WA-12

WA-12A

 

Pogrążenie ścianek szczelnych/Montaż igłofiltrów

WA-12A

P1, P2, P3

Wykop

WA-12

P1, P2

Warstwa wyrównawcza/Wykop pod podpory P1 i P2

WD-14

F2

Beton podkładowy/Kucie głowic pali /Zbrojenie podpory

F3

Beton podkładowy/Kucie głowic pali/Zbrojenie podpory i szalowanie

P4

Wykop pod fundament/Beton podkładowy

TU-30

 

Ścianka - zabezpieczenie wykopu

 

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych Robót branżowych

Kolizja oświetleniowa

Montaż kabla YAKXS 4x50 248m

Kiezmark

Montaż kabla oświetleniowego - przebudowa

K 1 SN

Wykonanie wykopu pod linię kablową

Kolizja 1 nn

Demontaż słupów