Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2018

ROBOTY WYKONANE W LIPCU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

34+480 - 34+560, 36+050

Oczepy żelbetowe

34+060 - 34+120, 34+500 - 34+650

Materac geotechniczny

29+500 - 32+000

Nasyp pas rozdziału, pobocza

32+600 - 33+060

Nasyp pas rozdziału, pobocza

35+360 - 36+000

Nasyp pas rozdziału, pobocza

25+300 - 25+450

Budowa nasypu

33+900 - 34+250

Budowa nasypu

34+120 - 34+400

Budowa nasypu

33+900 - 34+400

Warstwa ulepszonego podłoża

34+620 - 34+740

Warstwa ulepszonego podłoża

35+960 - 36+000

Warstwa ulepszonego podłoża

17+950 - 18+100

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

33+900 - 34+400

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

17+950 - 18+100

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

33+900 - 34+400

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

22+000 - 24+700, 33+060 - 33+900

Humusowanie

22+100 - 22+800

Wykonanie poboczy z kłsm

17+550 - 18+100

Roboty brukarskie

21+100 - 24+700

Roboty brukarskie

32+800 - 33+900

Roboty brukarskie

21+000 - 24+600

 Uporządkowanie terenów płaskich przez humusowanie

18+100 - 24+700

Bariery energochłonne

17+550 - 24+800

Hydrosiew

17+550 - 18+900

Montaż ogrodzeń

21+100 - 24+800

Umocnienie skarp siatką antyerozyjną

32+200 - 33+900

Umocnienie rowów geowłókniną

37+000 - 38+000

Rozbiórki elementów dróg

21+100 - 24+800

Umocnienie rowów geowłókniną

36+060 - 38+270

Demontaż barier energochłonnych

36+060 - 38+270

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

17+550 - 24+700

Oznakowanie pionowe

17+930 - 17+970 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

18+030 - 18+095 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

28+440 - 28+512 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

28+560 - 28+867 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

29+727 - 30+587 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

29+630 - 29+802 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

29+827 - 30+450 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

29+803 - 30+590 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

31+436 - 32+220 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

31+447 - 31+568 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

32+681 - 32+726 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

17+928 - 17+970 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

18+030 - 18+131 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

24+973 - 25+345 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

25+273 - 23+345 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

28+550 - 28+883 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

29+626 - 30+595 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

30+319 - 30+459 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

31+443 - 32+726 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

31+859 - 32+726 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

18+080 - 19+000 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

Droga lokalna P3

0+100 - 0+300

Rozbiórka brukowca/Wykop

Droga lokalna P4

1+300 - 1+800

Bariery energochłonne/ Oznakowanie poziome

2+132 - 2+460

AC16W grub.5 cm

1+880 - 2+520

Humusowanie

Droga lokalna P7

0+700 - 0+760

Platforma robocza/Wykop/Pale przemieszczeniowe

0+300 - 0+760

Oczepy żelbetowe

Droga lokalna P8

Oczepy żelbetowe

Droga lokalna P9

0+000 - 0+220

Materac geotechniczny

0+450 - 0+520

Materac geotechniczny

0+000 - 0+200

Budowa nasypu

0+000 - 0+100

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Droga lokalna P23

0+080 - 0+880

Materac geotechniczny/Budowa nasypu

 1+950 - 2+200

Materac geotechniczny

Droga lokalna P9/P110

Materac geotechniczny

Droga dojazdowa P106 i DS.-5

Wymiana gruntu

Droga dojazdowa P106

0+800 - 1+050

Budowa nasypu

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P110

1+500 - 1+850

Materac geotechniczny

2+800 - 3+400

Rozbiórka nasypu przeciążającego p110, 110a

Łącznice wdl02/wdl04

L02 0+198 - 0+600

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm/Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

L04 0+020 - 0+466

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm/Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego/Roboty brukarskie

OUS Dworek

Budowa nasypu

Węzeł Cedry

L01 0+050 - 0+331, L03 0+010 - 0+328

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

Roboty brukarskie

P6 Rondo

Platforma robocza/Wykop/Pale przemieszczeniowe/Materac geotechniczny

P7/P24

Oczepy żelbetowe

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Budynek administracyjno - biurowy

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

Budynek administracyjno - biurowy

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Budynek administracyjno - biurowy

Roboty elewacyjne - techn. Lekko-mokra + okładzina z klinkieru

 Budynek administracyjno - biurowy

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

 Budynek administracyjno - biurowy

Posadzki przemysłowe

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż zabudów stałych na obiekcie

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż ślusarki i stolarki wewnętrznej na obiekcie

Budynek administracyjno - biurowy

Roboty elewacyjne - okładzina z klinkieru

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż armatury sanitarnej na obiekcie

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

Budynek warsztatowo-garażowy

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. + Instalacji sanitarnych

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty elewacyjne - techn. Lekko-mokra

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż zabudów stałych na obiekcie

 Magazyn znaków

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Magazyn soli

Montaż konstrukcji drewnianej budynku oraz poszycia ścian i dachu

7.4 Boksy składowania materiałów

Montaż daszków prefabrykowanych na ścianach

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

E11, E1, E3

Montaż konstrukcji wsporczej i betonowanie głowic

E6, E7

 Montaż podwalin i wypełnień

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Mosty

MA-01

 MA-01 - nitka lewa

Śrutowanie pod izolację MMA na płycie ustroju/Izolacja MMA na płycie ustroju

Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł

 Montaż krawężników zanikających

  Frezowanie izolacji MMA

 Układanie nowej nawierzchni MMA.

 Nawierzchnia na kapach

 MA-01 - nitka prawa

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej P1/Pielęgnacja betonu

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie dylatacji P1 i P3

Przygotowanie powierzchni płyty ustroju pod izolację

Montaż desek gzymsowych i krawężników

Śrutowanie pod izolację MMA pod kapy chodnikowe/Izolacja MMA pod kapy chodnikowe

 Izolacja z papy na płycie przejściowej P1 i P3

 Montaż kotew talerzowych

 Beton ochronny i wyrównawczy na płycie najazdowej P1 i P3

 Deskowanie i betonowanie ław pod krawężniki zanikające P1 i P3

 Betonowanie kapy chodnikowej górnej.

 Montaż krawężników zanikających przy P1 I P3

 Układanie krawężnika, zbrojenie kap.

WD-03

 M-ż deskowania dylatacji P1 i P4

 M-ż paneli + zasypka na P1 i P4

 Betonowanie dylatacji P1 i P4

Chudy beton pod płytą najazdową/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty najazdowej na P1 i P4

 Montaż desek i ustawianie krawężników

 Izolacja MMA pod kapami

 Układanie papy na płycie najazdowej P1/Przygotowanie powierzchni pod izolację na płycie najazdowej P1

 Beton ochronny i wyrównawczy na płycie P1 i P3

 M-ż rusztowania na oczepie skośnym wsch.

WD-04

 Betonowanie gzymsów na ścianach oporowych pod ustrojem P1 i P3

 Wykonanie chudego betonu pod oczepy na ścianach skośnych P1 i P3

 M-ż zbrojenie na oczepach skośnych

 Montaż desek gzymsowych na oczepach skośnych wsch.

 M-ż deskowania i betonowanie na oczepie skośnym wsch. P4 i P1

 M-ż desek gzymsowych na oczepie skośnym Zach

 M-ż deskowania i betonowanie na oczepie skośnym Zach

 Naprawy + antykorozja

MA-06

 Korekta otulin, dozbrajanie wnęk, czyszczenie ustroju, szalowanie 

 Betonowanie ustroju/Pielęgnacja betonu/Rozdeskowanie ustroju 

 Ustawianie krawężników zanikających 

 Przygotowanie podłoża pod beton podkładowy pod płytę przejściową P2 i P1/Beton podkładowy płyty przejściowej P2 i P1

 Układanie papy

 Zbrojenie ustroju, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej P2P

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty P1P 

 Przygotowanie powierzchni pod izolację, układanie papy p.p. P1P/Izolacja płyty przejściowej P1P 

 Beton ochronny P2P

WA-08

 Izolacja MMA pod kapy - jezdnia prawa

 Montaż kotew talerzowych do kap/Zbrojenie kap chodnikowych

 Ustawianie krawężników/ Montaż desek gzymsowych

MA-09

 P1

 Korekta odwodnienia za przyczółkiem

 P1

 Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych

 P1

 Zasypka za przyczółkiem i formowanie stożków

 P2-P8

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni i malowanie- filary, ustrój J.L

 P3-P6 J.L.

 Śrutowanie pod izolację MMA w jezdni

 P1-P5 J.L.

 Izolacja MMA w jezdni

 P3-P9 J.P.

 Śrutowanie pod izolację MMA pod kapami

 P1-P6 J.P.

 Izolacja MMA pod kapami

 Kapy nitka prawa

 Wiercenie otworów pod deski gzymsowe/ Frezowanie cieku/ Montaż desek gzymsowych

 NAWIS

 Frezowanie płyty

 NAWIS

 Przygotowanie płyty pod izolację

 NAWIS

 Przygotowanie ustroju pod antykorozją

 P12-P13

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni i malowanie- ustrój

 P13

 Zasypka za przyczółkiem i formowanie stożków

 P13

 Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej i skrzydeł

ROBOTY HYDROTECHNICZNE – MA-09

 Nabrzeże

 Wypełnianie Big Bag-ów C12/15

Slip P9, P12

 Wyrywanie ścianki - rozbiórka slipu

 Umocnienie podpór

 Roboty przygotowawcze, czerpanie urobku

Podpora 9

Roboty ziemne

"Małe" pole refulacyjne

 MA 09 - "małe" pole refulacyjne

MA-09 ist.

 Montaż rusztowań na P10 90-131mb, prace porządkowe na pasie wyłączonym/Malowanie barierek P2,P3, P10-13 str. północna

 Renowacja betonów P13,P12, P8, P7, P9 i P10

 Przygotowanie podłoża na chodnikach pod nową żywicę od przęsła 1 w stronę Elbląga po stronie północnej

 Prace malarskie na P10 90-131mb

 Prace malarskie na przęśle 9 0-60 mb

 Czyszczenie chodników pod nową żywicę na przęśle 1,2,3,4

 Piaskowanie podstaw balustrad, P13 mycie przyczółka

 Montaż rusztowań na przęśle 9

WA-10

 Ustawianie desek gzymsowych na kapach chodnikowych

 Grunt zbrojony za podporą P1

 Ustawianie krawężników

 Zbrojenie kap chodnikowych 

 Montaż dylatacji

 Beton podkładowy pod płyty przejściowe

 Układanie papy termozgrzewalnej (korpus, płyta przejściowa)

 Zbrojenie płyt przejściowych na P1 + szalowanie dylatacji

 Szalowanie i betonowanie wnęk przy dylatacjach

WD-11

 Szalowanie dylatacji P1 

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych 

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepu muru oporowego P1L 

 Montaż kotew pod bariery drogowe

 Montaż desek gzymsowych na murze oporowym P1P /Montaż zbrojenia na murze oporowym P1P 

 I etap betonu ochronnego płyt przejściowych P1 i P5

 Izolacja z papy pod beton ochronny P1 i P4

 Wypełnienie desek gzymsowych Sikaflex 

MA-13

 Zbrojenie poprzecznic P2 

 Betonowanie poprzecznicy P2P i P2L

 Szalowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P1L  i P1P

 Izolacja natryskowa korpusu 

 Izolacja „na zimno“ skrzydeł

 Zasypka podpory P1 do materaca 

 Zasypka pod płyty przejściowe P1

 Montaż rur osłonowych pod kolektor poprzecznicy P2

WD-14

 Dozbrajania, szalowanie i betonowanie dylatacji P1 i P4

 Montaż desek gzymsowych i krawężników na ustroju 

 Montaż kotew barier energochłonnych 

 Zbrojenie kap chodnikowych 

 Montaż muru oporowego P1

 Izolacja z papy progu pod płytę przejściową 

 Zbrojenie płyty przejściowej P4

 Beton podkładowy pod płytę przejściową P1

WA-12

 Montaż krawężników na ławie betonowej/ Warstwa zamykająca żywicy kap chodnikowych 

MD-28

 Montaż barier energochłonnych 

S.C.-01

 M-ż zbrojenie oczepu

 Deskowanie i betonowanie zwieńczenia

S.C.-02

 Montaż desek gzymsowych/Deskowanie oczepu muru oporowego

PZ

5

Umocnienia z kostki kamiennej w pasie rozdziału i przy kapach

 7L

Izolacja natryskowa skrzydeł

7

Beton podkładowy pod płytę przejściową P2 /Beton podkładowy pod płytę przejściową P2

7

Zasypka pod płyty przejściowe od strony Gdańska

7

Zbrojenie, szalowani i betonowanie płyt przejściowych

7

Chudy beton pod płyty przejściowe od strony Gdańska

MD-27

Rozbiórka istniejącego obiektu/Wbijanie ścianek szczelnych

OUS

 Asfalt lany - odcinek próbny (warstwa wiążąca, wyrównawcza i ścieralna)

 

 

Branże

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Odwodnienie korpusu drogi, kanalizacja deszczowa

Budowa przykanalików przy MA 01

Budowa przykanalików droga P 3, kolizja 53

Kanalizacja deszczowa droga P 3, Cedry Małe, od przepustu PD 01-011 w kierunku S 12/53

Kanalizacja deszczowa kolizja 106 B, 107 C

Budowa przykanalików, rejon PZ 7, km 36+080 do końca zakresu robót

Budowa przykanalików rejon Linawy km 34+300 do 34+600

Kanalizacja deszczowa w km 34+300 do 34+600 (rejon Linawy)

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+500 do 36+700

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 do 36+700

Melioracje

Obruki przepustów melioracyjnych pd-02-016d; ps-02-05/1; pd-01-038 i pd-01-20

Budowa przepustu PD 02-017, PD-02 009 w km 34+118 TG

OUS

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, regulacja krat wpustowych, montaż podejść pod rury spustowe

Kontynuacja budowy zbiornika ZR 3

Roboty energetyczne

Węzeł Cedry

Montaż lamp oświetleniowych/ Wykonanie zasilania lamp oświetleniowych

MA-01

Montaż rur osłonowych do zasilania meteo

WD-04

Montaż rur podwieszonych pod wiaduktem do lamp oraz przejście przez obiekt

WD-03

Montaż rur podwieszonych pod wiaduktem do lamp

3SO

Montaż linii kablowych oświetleniowych w kierunku Błotnika

7SO

Wykop pod linię kablową oświetleniową na łącznicach w kierunku Mikoszewa

7SO

Budowa linii oświetleniowej kier. Mikoszewo i kier. Gdańsk

WA-08

Budowa oświetlenia, montaż zasilania

MA-09

Budowa zasilania mostu

OUS

Budowa oświetlenia z szafy 9SO OBW 02/Budowa zasilania złącza kablowego ZK1/Budowa linii oświetleniowej OBW 03

11SO

Budowa linii oświetleniowej OBW 02/ Montaż fundamentów kier. Mikoszewo i kier Gdańsk

6SO

Budowa oświetlenia drogowego z szafy 6SO do lampy 1.1 do 2.1

Roboty teletechniczne

19+650, 20+800, 21+100, 27+252

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

33+750

Posadowienie studni SKR-2, budowa kanalizacji 1xHDPE110

18+100 - 18+800

Wyprawianie studni SKM-3, podłączanie kanalizacji

22+500, 36+200

Posadowienie studni SKM-3, podłączenie kanalizacji do studni

25+400

Budowa kanalizacji 4xHDPE110

21+600 Węzeł Cedry Małe

Posadowienie studni SKM-3/Budowa kanalizacji 4xHDPE110

35+000 - 36+300

Budowa kanalizacji 4xHDPE110/Budowa kabla XzTKMDXpw 20x2x06/Posadowienie studni SKM-3, podłączenie kanalizacji