Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2019

ROBOTY WYKONANE W MARCU 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P8

Wykonanie oczepów żelbetowych

P23

Wzmocnienie gruntu

DW3, DS13

P10 chodnik

P3, P3a, P6, P105a

P6, P23

Wykop

P1 i P4 zjazdy

Materac z kruszywa naturalnego

P8

Wykonanie materaca geotechnicznego

P2, P6, P8, P23

Wykonanie nasypu

P1B, P3a, P105a

DW3, DS13

Rondo Dworek

P106, P109

Wykonanie nasypu pod pobocza i zjazdy

P2

Nasyp pod chodnik

P23

Nasyp, pobocza i zjazdy

P2, P3 i P4: chodnik

Podbudowa z kłsm

P1B, P2, P8, P23

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

P110, P110B

Wykonanie podbudowy z kłsm

P1B, P2, P3, P23

P1 zjazdy

P109, P106, P110

Pobocza z destruktu

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P24

Roboty brukarskie

OUS

S7

Wykonanie palisad

17+750 - 28+800

Wykonanie ogrodzeń

S7

Wykonanie nasadzeń

S7

Wykonanie barier energochłonnych

17+550 - 37+979

Usuwanie usterek

P23, P106, P109

Humusowanie tereny płaskie

P102, P1, P1a, P1c, P106, P109, P23

Humusowanie

OUS

24+800 - 25+300 str. L

36+150 - 36+500 str. L

17+550 - 37+979

Usuwanie usterek

P6, DK7, P10

Frezowanie nawierzchni

P6

Demontaż oznakowania pionowego, rozbiórka elementów dróg i podbudowy z brukowca

S7, P24

Płotki herpetologiczne

DS.-5

Wykonanie nasypu przeciążającego

P23 1+000 - 2+110

Podbudowa z betonu asfaltowego

OUS D2

Beton asfaltowy i warstwa wiążąca

OUS plac

Beton asfaltowy, warstwa wiążąca i ścieralna

P2

Warstwa wiążąca

DK7 47+764 - 47+785

P1 zjazd (typ 2) 2+145

Warstwa wiążąca i ścieralna

P1B 0+000 - 0+260

Mijanki P105b

P105B 0+000 - 0+100

P106

Wjazd awaryjny

P110 1+888 - 3+815

P110B 0+002 - 0+221

P6

Warstwa ścieralna

P4-W 0+000 - 1+050

P4a 0+000 - 0+075

P1 6+658 - 8+265

D1 0+000 - 0+450

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

 Zbrojenie i betonowanie oczepów ścianek szczelnych

WD-03

 Roboty brukarskie

 Montaż znaków wysokościowych

S.C.-01

 Roboty brukarskie

WD-04

 Roboty brukarskie

 Betonowanie stopni startowych na schodach skarpowych/Schody skarpowe

PZ-1L

 Izolacja MMA

MA-06

 Profilowanie terenu

WA-08

 Montaż schodów skarpowych P2

 Umocnienie terenu pod obiektem/ Umocnienie skarp i stożków 

MA-09

Podpora P11

Cięcie i demontaż konstrukcji podpór tymczasowych

P1 i P13

Montaż schodów skarpowych/Rozbiórka schodów skarpowych

Podpory P5 - P12 - J.P.

Naprawy powierzchni betonu wewnątrz ustroju skrzynkowego

Podpory P1 - P13 - J.L.

Naprawy powierzchni betonu wewnątrz ustroju skrzynkowego

Podpory P1 - P9; P12 - P13

Porządkowanie terenu pod obiektem

Wał Wiślany lewy

 Formowanie nowego kształtu skarpy

WA-12

 Humusowanie skarp P1P i P2P

MA-13

 Przygotowywanie powierzchni betonowych korpusu P2 pod antykorozję

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu P1P cz. 3

S.C.-02

 Umocnienie skarp i stożków 

WD-11

 Montaż schodów przy przyczółku P1 

 Przygotowanie podłoża pod umocnienie kostką kamienną filara F2 

WA-10

 Montaż schodów skarpowych P1 i P2

 Umocnienie skarp i stożków

MD-28

 Rozszalowywanie oczepu zwieńczającego ścianki szczelne P1 

 Wykonywanie nasypów stożków podpory P2

WD-14

 Montaż schodów 

 Szalowanie i betonowanie fundamentu skarpy 

 Przygotowanie powierzchni pod umocnienie kostką kamienną wzdłuż gzymsu muru P4

MD-27

 Izolacja na zimno ław, korpusów i skrzydeł 

 Izolacja lateksowo-bitumiczna korpusów i skrzydeł/Układanie warstwy ochronno drenażowej na izolacji korpusów i skrzydeł

 Układanie warstwy ochronno-drenażowej na podporze P1

 Demontaż ścianek tymczasowych 

 Piaskowanie belek typu Kujan/Montaż belek Kujan 

 Zasypka z betonu podpory P1 etap I 

 Szalowanie podbudowy ustroju /Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ustroju 

 Zasypka pod płyty przejściowe P1 i P2

 Szalowanie i betonowanie skrzydeł P1 i P2 etap II

 Beton podkładowy pod płytę przejściową P2 

 Montaż kotew talerzowych i osadzanie sączków w ustroju

 Montaż desek gzymsowych na ustroju

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Obruki przepustów melioracyjnych

Wykopanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi P-110 PI 168

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 - drogi serwisowe

Kosze gabionowe na ps-02-02 - wykonano

Regulacja kratek

Montaż wylotów

Odtworzenie wykonanych rowów melioracyjnych

Budowa przepustu PD-02-12

Umocnienia przepustów melioracyjnych

Montaż zespołów podczyszczających oraz przegród szczelnych kanalizacji deszczowej

Koszenie i odmulenie kanału WZ

Roboty teletechniczne

P2, P6

Montaż fundamentów oświetleniowych

P2

Montaż lamp oświetleniowych

 

Wymiana szaf oświetleniowych i montaż szaf mocy biernej 3 szt. na Nowym Dworze Gd.

MA-09

Skrzynia mostu - montaż uchwytów i koryt kablowych str. północna

MA-09

Montaż instalacji w skrzyni mostu - część południowa sekcja 1, 2, 3 i 4

OUS

Montaż linii kablowej - zasilanie kamer

OUS

Montaż agregatu

OUS

Montaż masztów oświetleniowych

 

Wykop pod linię kablowe – do zasilania 1ST

Cedry Małe

Montaż linii kablowej SN 15KV - zasilanie 1ST

Kiezmark

Pogłębienia zasilania przez rowy melioracyjne - przebudowa nn

Roboty energetyczne

20+000 - 22+000

Wyprawianie studni SKM-3

OUS Dworek

Regulacja wysokości studni SKR-2

34+800 - 35+400

Układanie kabla XzTKMDXpw 20x2x0,6 + HDPE40

33+700 - 34+450

Układanie kabla XzTKMDXpw 20x2x0,6 + HDPE40

OUS Dworek

Budowa kanalizacji 1x HDPE50