Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Opis Kontraktu

Nazwa Kontraktu:

 

BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO”

Umowa nr 190/I-4/2015 z dnia 09.10.2015

Okres Realizacji:

Umowa została podpisana w dn. 9.10.2015 r. w Gdańsku pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk - Oliwa, a  Metrostav a.s. ul. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praga 8, Republika Czeska

Okres realizacji inwestycji według zapisów Umowy wynosi 27 miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych (z wyłączeniem okresów zimowych tj. 15 grudnia-15 marca) zatem planowanie zakończenia inwestycji przypada na 9 października 2018 r.

W dniu 16.07.2018 r. podpisano Aneks nr 6 do Umowy Nr 190/I-4/2015, którym przedłużono Czas na Ukończenie do dnia 27.04.2019 r. Aneks nr 6 ustanowił Kamień Milowy nr 3 tj. Uzyskanie przejezdności Trasy Zasadniczej S7 na dzień 31.10.2018 r.

W dniu 28.02.2020 r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wykonania.


Wartość Całkowita Kontraktu:

1 335 317 871,60 zł NETTO

1 642 440 982,07 zł BRUTTO

Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 107% kwoty 1 757 411 850,81 zł brutto

Opis:

Przedmiotowa inwestycja „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo).”

Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański,  od km 17+482,61 do km 37+979,25 zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego i przebiega przez tereny:
powiatu gdańskiego, gmina Cedry Wielkie,
powiatu nowodworskiego, gminy: Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański

Droga krajowa nr 7 jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E-77). Jednocześnie jako 720 km ciąg komunikacyjny Gdańsk - Warszawa - Rabka stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej.


Projektowany odcinek drogi krajowej S-7 od Gdańska do Elbląga leży w europejskim korytarzu transportowym IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica) oraz w korytarzu z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare).

 

 • Początek projektowanego odcinka drogi został ustalony na końcu Obwodnicy Południowej miasta Gdańska (węzeł “Żuławy-Zachód”) w km 17+482,61.
 • Na początkowym odcinku do km 19+200 trasa projektowanej drogi ekspresowej S-7 przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie po południowej stronie istniejącej DK7.
 • W km 18+005.89 droga przekracza kanał Piaskowy.
 • W dalszym przebiegu, od km 19+200 do 24+600 projektowana droga ekspresowa S-7 jest poprowadzona w śladzie istniejącej DK7.
 • W km 20+538 trasa drogi krzyżuje się z linią wysokiego napięcia 400kV relacji Grudziądz Węgrowo - Gdańsk Błonia.
 • W km 20+850 z lewej strony drogi ekspresowej S-7 w km 20+850 jest zlokalizowana istniejąca stacja paliw która z uwagi na wymogi normatywne nie będzie bezpośrednio podłączona do drogi ekspresowej.
 • W km 22+049.47 droga ekspresowa przekracza kanał Śledziowy, który jest elementem układu melioracji podstawowej.
 • Od km 24+600 do 30+200 trasa drogi ekspresowej przebiega po północnej stronie istniejącej DK7.
 • W km 26+234,60 trasa drogi ekspresowej S-7 przekracza rzekę Wisłę.
 • Na terenie gminy Cedry Wielkie odcinek drogi jest zlokalizowany między miejscowością Koszwały, a mostem nad rzeką Wisłą w miejscowości Kiezmark.
 • Na długości ok. 9,2 km droga krajowa nr 7 przebiega przez grunty rolne wsi Koszwały, Cedry Małe i Kiezmark. Przy drodze zlokalizowane są miejscowości Cedry Małe Kolonia, Cedry Małe i Kiezmark. Pozostały teren zagospodarowany jest rolniczo. Na tym terenie znajduje się luźna zabudowa zagrodowa.
 • W km 28+483.37 droga ekspresowa S-7 omija po północnej stronie miejscowość Dworek. Na dalszym odcinku droga ekspresowa biegnie po północnej stronie kanału Wiślano-Zalewowego.
 • Na dalszym odcinku poza krótkim fragmentem za miejscowością Stare Babki (od km 32+200 do 33+350) do końca projektowanego odcinka na węźle Nowy Dwór Gdański droga S-7 biegnie śladem istniejącej DK7.
 • Na terenie gminy Stegna i Ostaszewo droga przebiega od mostu nad rzeką Wisłą, do mostu nad rzeką Linawą. Przy drodze zlokalizowane są miejscowości Dworek i Stare Babki.
 • Na odcinku od km 31+600 do 31+900 budowa północnej jezdni powoduje konieczność wyburzenia istniejącej zabudowy m. Stare Babki zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi DK7. Teren w większości zagospodarowany jest rolniczo. Na tym terenie znajduje się luźna zabudowa zagrodowa.
 • Na terenie gminy Nowy Dwór Gdański droga przebiega po terenach typowo rolniczych z luźną zabudową wzdłuż drogi.
 • Koniec omawianego odcinka drogi ekspresowej S-7 jest zlokalizowany na węźle Nowy Dwór Gdański w km 37+979,25 za istniejącym węzłem w Nowym Dworze Gdańskim na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej S-7 z drogą wojewódzką nr 502 do Stegny i drogą powiatową nr 2340G Nowy Dwór Gdański - Lubieszewo.


Główne cele i spodziewane efekty:


Obecna droga krajowa nr 7 jest jednym z ważniejszych elementów infrastuktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E77). Projektowany odcinek leży w europejskim korytarzu transportowym Via Hanzeatica i Via Intermare, a także łączy aglomeracje gdańską, warszawką i krakowską. Pomiędzy tymi szlakami komunikacyjnymi nastąpiła wysoka dynamika wzrostu natężeń ruchu, co spowodowało wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pogarszające się warunki jazdy dla pojazdów samochodowych na istniejących odcinkach drogi krajowej nr 7 klasy technicznej GP.


W województwie pomorskim celem budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku KOSZWAŁY - ELBLĄG jest uzyskanie uzasadnionego ekonomicznie oraz funkcjonalnego przebiegu trasy, czyli optymalnego układu łączącego 4 podstawowe ciągi drogowe, powiązań zewnętrznych miasta Gdańska do i z kierunku Elbląga.

 

Są to następujące trasy:
• droga krajowa Nr 91 leżąca w ciągu drogi międzynarodowej E-75,
• droga krajowa nr S6 leżąca w ciągu drogi międzynarodowej E-28,
• droga krajowa Nr S7 leżąca w ciągu drogi międzynarodowej E-77 oraz Autostrady A1, jako połączenie korytarza IA z europejskim korytarzem transportowym VI Gdańsk – Katowice - Żylina.


Planowana inwestycja to jedna z bardziej strategicznych przedsięwzięć dla województwa pomorskiego.
Kontynuacja Południowej Obwodnicy Gdańska poprzez wybudowanie dalszego drogowego ciągu komunikacyjnego drogi ekspresowej S-7 do Elbląga dla Zadania 1 i 2 na długości łącznej 39,634 km i połączenie już zrealizowanych odcinków dróg ekspresowych S-7 i S-22 w tym obszarze.


Zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej Regionu (planowana inwestycja to jedna z bardziej strategicznych przedsięwzięć dla województwa pomorskiego), poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska.

 

W efekcie budowy drogi ekspresowej S-7:

 

• nastąpi zdecydowane zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy, 
• zmaleje czas podróży tranzytowych i docelowych do aglomeracji trójmiejskiej, co będzie możliwe dzięki uzyskaniu właściwej hierarchizacji sieci transportowej na rozpatrywanym obszarze,
• zostanie poprawiona płynność ruchu dzięki budowie węzłów dwupoziomowych i wyeliminowaniu jednopoziomowych skrzyżowań drogi krajowej z innymi znaczącymi drogami, a także dzięki znacznemu ograniczeniu dostępności, a tym samym występujących punktów kolizji,
• nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez znaczne zmniejszenie ilości i ciężkości wypadków drogowych.