Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Październik 2016

Opis Robót zrealizowanych w październiku 2016 roku:


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

21+000-21+660

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

21+660-24+820

32+675-33+360

34+100-34+300

35+300-35+740

26+569 - 26+850

Wzmocnienie podłoża - pale formowane świdrem ciągłym

18+031-18+360

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

18+150 -18+900

24+800 - 25+345

29+475-30+050

30+050-30+850 - połówkowo

35+300-35+740

19+031-19+150

Wykonywanie oczepów

22+100-22+850

25+000-25+200

27+725-27+850

27+850-29+350

21+000 - 21+660

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

33+360 - 33+900

18+360-18+900

Budowa materacy geosyntetycznych

26+550-27+725

27+850 - 28+530

32+500 - 32+675

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

26+900-27+460

Budowa nasypów

27+880-28+120

 

Rozbiórka nawierzchni asfaltowych

Droga lokalna P1

 1+440-2+050

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

4+300-5+327

 5+300 - 8+200

 5+000-5+450

0+780 - 0+870

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

3+500 - 3+700

Droga technologiczna - T01a

0+200 - 0+800

Wzmocnienie podłoża T11

2+050-5+300

Budowa materacy geosyntetycznych

5+300 -8+200

Budowa materacy geosyntetycznych

2+050-5+300

Budowa nasypów

5+300-8+200

2+450-2+550

Budowa nasypu - 1 warstwa (Korona robót ziemnych)

32+500 - 32+675

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

2+050-2+160

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2+140-2+300

 2+160 - 2+440

2+650 -3+050

3+000-3+450

3+700-4+300

7+280-8+000

2+050 - 2+160

Warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie cementem

3+150 - 3+450

3+700 - 4+300

4+300-5+100

7+280-7+750

7+600 - 8+000

2+160-2+440

Podbudowa zasadnicza AC22P

2+650-3+050

3+000-3+450

7+280-8+000

7+335-7+536

Warstwa wiążąca AC16W

3+730

Wstrzymanie prac w rejonie kolizji ze światłowodem

Droga lokalna P4

1+400-1+880

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

 1+880 - 2+340

1+880-2+517

Wykonywanie oczepów

0+000-0+400

Wzmocnienie podłożą T11 - droga technologiczna

0+800-1+000

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

W 0+300-0+400

Podbudowa zasadnicza AC22P

W 0+800-0+900

 P 0+900-1+300

Droga lokalna P10

0+100-1+400

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

 

Rozbiórka nawierzchni asfaltowych

Droga lokalna P24

0+300 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

4+170 - 5+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

2+700-3+050

Wzmocnienie podłoża - materac T08b

4+170 - 4+900

Budowa materacy geosyntetycznych

2+300-3+050

Wykonanie nasypu

3+050-3+180

Budowa nasypu - 1 warstwa (Korona robót ziemnych)

3+210-3+460

3+150-3+300

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

 2+600 - 3+050

Warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie cementem

1+700-2+600

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2+600-3+050

3+050-3+450

1+710 - 3+040

Podbudowa zasadnicza AC22P

3+500 - 4+050

1+710 - 3+040

Warstwa wiążąca

 3+150 - 3+400

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

3+300 - 3+500

Łącznice

WD L01 i L03

Budowa materacy geosyntetycznych

Droga dojazdowa P106

 

Droga technologiczna

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - materac T02/nasyp dociążeniowy

Mirówko

Wzmocnienie podłoża - dreny T02/materac T02/nasyp dociążeniowy

Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej

Dworek

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Obiekty Mostowe

MA -09/P10

Pomiary dna rzeki wewnątrz grodzy/Wykop

MA-09/P12

Wykop

PZ-4

Wbijanie ścianki tymczasowej

PZ-7L

Wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych

Inne

Przejazdy DK7-P24

Przewiązka

Objazd k. Linawy

Naprawa pobocza

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1

Wbijanie ścianki/Beton wyrównawczy/Kucie pali

P2

Wykop/Wbijanie ścianki/Beton wyrównawczy/Kucie pali

P3

Wykop

MD-02

P1

Zbrojenie przyczółka/Zbrojenie korpusu/Betonowanie korpusu/Zbrojenie skrzydeł przyczółka/Izolacje fundamentów

P2

Zbrojenie przyczółka/Betonowanie przyczółka/Zbrojenie korpusu/Deskowanie korpusu/Betonowanie korpusu/Zbrojenie skrzydeł przyczółka/Betonowanie skrzydeł przyczółka/Izolacja fundamentów

WD-03

P1

Prace izolacyjne

P2

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filara/Deskowanie słupów

P3

Zbrojenie filarów/Betonowanie filarów/Deskowanie słupów

P4

Zasypki fundamentów

WD-04

P1

Zasypki podpór

P2

Zbrojenie filarów i deskowanie filarów/Betonowanie filarów/Zasypki podpór

P3

Zasypki fundamentów/Zasypki podpór

MD-05

P1

Wykop/Beton wyrównawczy

MA-06L

P1

Wykop/Beton wyrównawczy/Kucie pali

P2

Wykop/ Beton wyrównawczy/Kucie pali

MD-07

P1

Zbrojenie ławy/Zbrojenie fundamentu/Deskowanie fundamentu/Beton podkładowy/Zbrojenie korpusu/Betonowanie korpusu/Zbrojenie skrzydeł przyczółka

P2

Czyszczenie dna wykopu/Beton wyrównawczy/Kucie pali/Zbrojenie fundamentu

WA-08

P1

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych/Wykop pod fundamenty

P2

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych/Wykop pod fundamenty

WA-10

P2

Wykop pod fundamenty

MA-09

P1/P

Szalowanie i betonowanie korpusu etap I i II/Rozdeskowanie korpusu/Deskowanie i zbrojenie skrzydełka

P1/L

Zbrojenie i deskowanie korpusu/Betonowanie korpusu etap I i II

P2/P

Deskowanie filara etap I/Betonowanie filara etap I/Montaż podestu filara etap II i III/Zbrojenie filara etap II i III

P2/L

Deskowanie filara i zbrojenie/Betonowanie filara etap I, II i III

P3/L

Zbrojenie filara/Deskowanie filara etap I/Betonowanie filara etap I

P4/P

Zbrojenie korpusu/Zbrojenie filara

P5/P

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

P5/L

Zbrojenie filara etap II i III

P6/L

Zbrojenie filara/Deskowanie filara etap I

P7/P

Zbrojenie fundamentu

P7/L

Betonowanie fundamentu/Zbrojenie filara etap I

P8/L

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

MA 09-H0

Wykop/Beton C12/15

MA 09-H1

Kucie pali Franki/Zbrojenie fundamentu//Betonowanie fundamentu/Zbrojenie i betonowanie filarów

MA 09- H2

Wykop pod fundamenty, beton niekonstrukcyjny/Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

MA 09- H3

Wykop pod fundamenty, beton niekonstrukcyjny/Zbrojenie fundamentu

MA 09-H4

Wykop pod fundamenty, beton niekonstrukcyjny

MA 09 - H5

Wykonanie pali Franki/Wykop pod fundamenty/Beton niekonstrukcyjny

MA 09 - H6

Wykonanie pali Franki/Wykop pod fundamenty

MA 09 -H7, H8

Wykonanie pali pod podpory tymczasowe

P9

Wbijanie ścianek z grodzic stalowych

P10

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

P11

Wbijanie pali żelbetowych/Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

P12

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych/Wykop/Beton podkładowy I i II etap/Kucie pali

MA 09- P13

Platformy pod palownicę - skrzydła/Wykop i platforma pod pale

WA-10

P1

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

P2

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych/Wykop pod fundamenty/Beton podkładowy etap I

Wały p. powodziowe

Strona L

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

Strona P

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych/Montaż ściągów i kleszczy

WD-11

P1

Izolacja ławy/ Betonowanie słupów

F2

Wykop pod podporę/Beton wyrównawczy/Kucie pali

F3

Wykop pod podporę/Beton wyrównawczy/Kucie pali

P4

 Zbrojenie słupów

P5

Montaż zbrojenia słupów/Szalowanie słupów/Betonowanie słupów/Izolacja ławy

WA-12

P1

Zasypki fundamentów

P2

Izolacja ław podpory/Izolacja ławy skrzydła

Zasypki pomiędzy fundamentami P1 i P2

WA-12A

P1

Szalowanie korpusu/Betonowanie korpusu podpory/Skrzydła - montaż rusztowań/Zbrojenie skrzydeł podpory/Betonowanie skrzydeł podpory/Szalowanie ścian bocznych/Izolacja przyczółków

P2

Zbrojenie i szalowanie skrzydeł/Betonowanie skrzydeł podpory /Izolacja przyczółków

Ustrój - Układanie Kujanów/Deskowanie Kujanów/Zbrojenie/Betonowanie

WD-14

P1

Wykop/Beton podkładowy/Inwentaryzacja pali/Kucie pali/Zbrojenie i szalowanie fundamentu/Betonowanie ławy/Zbrojenie ław skrzydeł

F2

Montaż zbrojenia filara

P3

Montaż zbrojenia filara

P4

Beton podkładowy/Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentu/Betonowanie ławy/Zbrojenie i deskowanie fundamentów pod skrzydła podpory/Betonowanie fundamentów pod skrzydła podpory/Szalowanie słupów/Betonowanie słupów

PZ

1P

Zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów/ Betonowanie wlotów i wylotów I etap/Zbrojenie II etap/Montaż prefabrykatów/Nadbeton/Izolacja ścian/Zasypka Przepustu/Demontaż ścianek szczelnych/Izolacja przepustu/Chudy beton pod płyty najazdowe

2P

Montaż zbrojenia i montaż deskowania etap I i II (wloty i wyloty) /Betonowanie etap I i II (wloty i wyloty) /Betonowanie skrzydeł (wloty i wyloty) etap II

4

Wykop i Kucie pali

5

Wbijanie ścianki tymczasowej

6L

Szalowanie/Przygotowanie podłoża pod beton pokładowy/Beton podkładowy/Układanie prefabrykatów/Montaż zbrojenia płyty (wloty i wyloty)

7

Wykop i kucie pali

TU-30

Skucie pali

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

35+800, 35+850, 35+900,35+950, 36+000, 36+600, 36+050, 36+100, 36+200

Budowa kanalizacji 4xHDPE110, posadowienie studni SKM-3

37+700

 Posadowienie studni SKM-3

21+000

Zabezpieczenie rurą ochronną istniejącej mikrokanalizacji światłowodowej/Wykonanie przekopów kontrolnych celem dokładnej lokalizacji trasy przebiegu rury obiektowej na mikrokanalizacji światłowodowej

20+000

Kanał technologiczny, budowa rurociągu 4xHDPE110

 Kolizja W93 km 6+250 P-1 km 23+000 s7

Kanalizacja deszczowa

142

Kolizja 141

114.1

SO1/110 studnia/Kanalizacja deszczowa

RH-31

Przepust melioracyjny

PD-01-015

Przepust

PD-01-019

Wykop i cięcie pali/Przepust

PD-01-025

Przepust

PD-01-039

Ścianki szczelne/Przepust

PD-01-012

Podsypka rury - zasypka

PD-02-019

 Przepust

PS-02-06

Ścianki tracone

PS-02-008

Ścianki tracone/Wykop i kucie pali

Droga P-1 km 1+667

Przepusty drogowe

Droga P-1 km 1+932.10

Droga P-1 km 2+134.10

Droga P-1 km 2+261.60

Droga P-1 km 2+397

Droga P-1 km 2+407

Droga P-1 km 2+449

Droga P-1 km 2+580.40

Droga P-1 km 2+720

Droga P-1 km 2+856 L i P

Droga P-1

Przepust

Droga P-24

Przepusty drogowe/Kanalizacja deszczowa

 Droga P-24 km 1+298.00 i 4+778.00

Przepusty drogowe

Rondo Cedry

Kanalizacja tłoczona

P1 3+580-3+650

Przykanaliki drogowe