Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2017

Roboty wykonywane w sierpniu 2017:

Zestawienie wykonywanych robót drogowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

17+550 - 17+650

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

35+750 - 36+600

17+550 - 17+650

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

19+250 - 20+080

21+100 - 24+800 (w zakresie przepustu PS-01-007 i pod wjazdem na teren budowy)

22+050 - 22+820

34+000 - 34+300

34+390 - 34+430

34+700 - 34+750

35+750 - 36+400

17+750 - 17+980

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonywanie oczepów

18+900 - 19+250

20+085 - 21+660

22+000 - 23+000

24+600 - 25+000

25+451 - 25+517

28+500 - 28+550

28+600 - 28+900

31+120 - 31+180

31+550 - 32+500

33+130 - 34+390

34+700 - 34+850

33+600 - 33+800

Warstwa transmisyjna

18+900 - 19+250

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

20+100 - 20+650

20+430 - 20+650

21+700 - 21+800

22+800 - 23+030

24+400 - 25+000

25+345 - 25+390

25+451 - 25+517

26+443 - 26+590

28+500 - 28+950

29+700 - 29+920

30+950 - 31+180

31+850 - 31+975

32+200 - 32+430

32+675 - 32+730

33+520 - 33+950

34+000 - 34+250

34+750 - 35+550

17+550 - 17+800

Wykop

35+750 - 36+600

18+030 - 18+100

Budowa nasypu

18+030 - 18+900 str. P

20+100 - 20+650

21+700 - 21+950

22+820 - 23+330

24+150 - 24+800

25+345 - 25+517

26+443 - 28+500

29+000 - 29+920

30+850 - 31+180

31+260 - 31+450

32+300 - 32+430

32+620 - 33+730

34+850 - 35+000

35+000 - 35+550

27+000 - 28+400

Nasyp - skarpowanie, pas rozdziału, pobocza

29+000 - 29+650

32+675 - 32+720

Nasyp + zbrojenie skarp nasypu

18+050 - 18+900 str. P

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie

20+600 - 21+000

21+650 - 22+000

22+820 - 23+330

24+150 - 24+800

26+800 - 27+000

31+160 - 31+520

35+260 - 35+400

20+500 - 21+000

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem

21+600 - 21+950

23+000 - 23+300

30+300 - 30+850

32+750 - 33+100

20+600 - 20+900

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

21+400 - 21+950

23+030 - 23+300

23+400 - 24+150

24+050 - 24+530

30+400 - 30+800

23+395 - 24+165 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

23+400 - 23+873 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

23+954 - 24+150 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

 23+402 - 24+165 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

23+406 - 24+150 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

30+580 - 30+780 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

30+600 - 30+780 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

Przejazd awaryjny 23+350 - 23+705

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

29+411 - 29+630 str. L i P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

23+405 - 23+895 str. L i P

23+900 - 24+155 str. P

23+824 - 24+150 str. L

Przejazd awaryjny 23+535 - 23+700

30+459 - 30+780 str. L

30+595 - 30+780 str. P

19+250 - 20+080

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

35+750 - 36+800

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa łamanego i geosiatki - 3 warstwy

35+750 - 36+800

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa - pospółki 2 w-wy geosiatki - 1 warstwa geotkanina separacyjna

27+000 - 27+055 SL

Humusowanie skarp i rowów 

27+100 - 27+400 SL

27+360 - 27+460 SP

27+550 - 28+300 SP

27+950 - 28+180 SL

27+950 - 28+120 SL

Humusowanie terenów płaskich

28+220 - 28+350 SL

Humusowanie terenów płaskich/Humusowanie skarp i rowów

27+400 - 28+800 SL

Porządkowanie terenów płaskich

27+000 - 28+400

Obsiew mieszanką nr 2 

27+100 - 28+390

Poprawa zniszczonych skarp   

27+000 - 28+000

Przygotowywanie do humusowania pas rozdziału

Droga lokalna P1

Pielęgnacja trawników koszenie

Droga lokalna P2

P2A 0+050 - 0+090

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie/Warstwa kruszywa stabilizowana cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

P-2A  0+000 0+086

Warstwa wiążąca AC16W grub. 8cm

Droga lokalna P3

0+600 - 0+900

Budowa nasypu

Droga lokalna P4

1+630 - 1+900

Budowa nasypu

0+000 - 0+200

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

1+680 - 1+900

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

P-4W 0+000 0+120 st.r L

Warstwa podbudowy AC22P grub. 10cm/Warstwa wiążąca AC16W grub. 6cm

1+350 - 1+430 SP

Humusowanie skarp i rowów/Humusowanie terenów płaskich

Droga lokalna P7

0+300 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

0+300 - 0+600

Budowa nasypu

Droga lokalna P8

0+000-0+400

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b/Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Droga lokalna P9

0+200 - 0+310

Budowa nasypu

0+380 - 0+440

0+373 - 0+460

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

Droga lokalna P24

1+020 - 1+500

Budowa nasypu

P24 w zakresie PZ-5L

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

Pielęgnacja trawników koszenie

Droga dojazdowa P101

0+000 - 0+080

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P106

2+700 - 3+200

Wykop

Droga dojazdowa P107

 

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P110

2+060 - 2+900

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P110A

0+000 - 0+180

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem

0+000 - 0+138 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Węzeł Cedry

L01

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

L02

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

L03

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie/Warstwa kruszywa stabilizowana cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

L04

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

L03 0+000 - 0+230 SP

Humusowanie skarp i rowów 

L01 0+084 - 0+120

Układanie ścieku trójkątnego

L01 0+027 - 0+046

Układanie ścieku trójkątnego

L03 0+240 - 0+325 SP 

Układanie ścieku trójkątnego

Węzeł Dworek

L01

Roboty brukarskie

L02

Budowa nasypu

L04

Budowa nasypu

 

Zestawienie wykonywanych robót kubaturowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych

Roboty murowe parteru z pustaków ceramicznych

Zbrojenie słupów i ścian parteru

Budynek warsztatowo-garażowy

Zbrojenie szalowanie i betonowanie ścianek fundamentowych

Roboty murowe ścian z bloczków betonowych i z betonu komórkowego

Roboty murowe ścian parteru z bloczków gazobetonu

Budynek Boksów składowania mat.

Ściany boksów ( zbrojenie szalowanie i betonowanie)

Ściany boksów - rozszalunek + roboty wykończeniowe ścian żelbetowych

Budynek magazynu znaków

Szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych

Roboty murowe ścian z bloczków betonowych

Wiata nad miejscami postojowymi

Montaż konstrukcji stalowej

Wiata i śmietnik

Warstwa wyrównawcza pod konstrukcję stalową

Szyb windowy

Zbrojenie i betonowanie

 

Zestawienie wykonywanych robót mostowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitki lewej/Montaż deskowania stref zakotwień i łożysk/Zasypki

 Montaż rur kabli sprężających

 Spawanie kotew talerzowych

 Deskowanie ciosów P3 nitka prawa

 Instalacja kabli sprężających

WD-03

 F2

 F3

 Montaż deskowania ustroju nośnego/Prefabrykacja krążyn ustroju nośnego/Deskowanie przęsła 1. i 2.

WD-04

 P1

  Montaż ściany oporowej/Zasypki ścian oporowych 

 F2

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych

 F3

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych

 Szalowanie i betonowanie oczepu/Montaż rusztowań ustroju nośnego/Montaż rusztowań i krążyn ustroju nośnego/Deskowanie ustroju/Szlifowanie górnej powierzchni ustroju

MD-05

Montaż podestów roboczych/Prefabrykacja zbrojenia ustroju nośnego/Zbrojenie szalowanie i betonowanie ustroju nośnego/Pielęgnacja betonu ustroju/Rozszalowanie ustroju nośnego

MA-06/L

 Deskowanie ustroju nośnego/Prefabrykacja zbrojenia ustroju nośnego/Montaż zbrojenia ustroju nośnego 

MA-06/P

 P1

 Wbijanie pali docelowych

 P2

 Pogrążanie ścianek szczelnych separacyjnych

WA-08

 P1

 Zasypki/ Montaż odwodnienia zasypki przyczółka/Układanie izolacji natryskowej za podporami

 P2

  Montaż odwodnienia zasypki przyczółka/Układanie izolacji natryskowej za podporami/Zasypki za podporą

Zbrojenie i deskowanie i betonowanie ustroju/Demontaż deskowania ustroju/Przygotowanie powierzchni ustrojów pod izolacje, montaż sączków

MA-09

  T1-7

 Zbrojenie i szalowanie bloków dla kabli zewnętrznych

 T7

 MSS przestawienie

 T7

 MSS szalowanie, zbrojenie, betonowanie i sprężenie- etap I i II

 T8

 MSS przejazd

 T8

 MSS zbrojenie szalowanie i betonowanie- etap I/szalowanie i zbrojenie - etap II

 P8/L

 Montaż łożysk

 P9/L

 Montaż łożysk

  P10/P

 Szalowanie, zbrojenie i betonowanie starteru - etap I/Zbrojenie i szalowanie starteru - etap II

  P10/L

 Betonowanie - S2/2  /Szalowanie i betonowanie - S2/3  /Sprężenie S2/2 i S2/3  /Zbrojenie i szalowanie na wózkach - S2/4 i 2/5/Betonowanie segmentu S2/4 i S2/5

 P10/L S2/6

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Przejazd wózka/Sprężanie/Betonowanie

 P10/L S2/7

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Przejazd wózka/Sprężanie/Betonowanie

  P10/L S2/8

 Sprężanie/Roboty ciesielsko - zbrojarskie

  P10/L S2/9

 Przejazd wózka/Roboty ciesielsko - zbrojarskie

 P11/L S3/6

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Przejazd wózka/Sprężanie/Betonowanie

 P11/L S3/7

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Przejazd wózka/Sprężanie/Betonowanie

 P11/L - S3/8

 Przejazd wózka

 P11/L - S3/9

 Przejazd wózka

  P11/P

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/ Betonowanie

P11/L

Betonowanie - S3/2  /Zbrojenie, szalowanie i betonowanie na wózkach - S3/3 /Sprężenie S3/2 i S3/3  /Zbrojenie szalowanie i betonowanie na wózkach - S3/4 i S3/5

 P11/L

 Montaż wózków do nawisu

 P10/L

 Montaż wózków do nawisu

  P12

 Szalowanie ustroju

  P13

 Wykonanie izolacji na przyczółku

  P13

 Zasypka przyczółka P13

 P12 - P13

 Deskowanie i zbrojenie ustroju

Wał Wiślany - prawy

Jet - grouting

WA-10

P1

 Montaż odwodnienia/Zasypka podpór do poziomu materaca/Zasypki/Montaż odwodnienia zasypki przyczółka

 P2

  Montaż odwodnienia/Zasypka do poziomu materaca/Montaż odwodnienia zasypki przyczółka

 Nitka prawa

 Montaż bramki pod ustrój/Montaż deskowania/Montaż poszycia deskowania/Montaż łożysk

 Nitka lewa

 Zbrojenie i deskowanie ustroju/Montaż łożysk 

WD-11

P1

Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie oczepu/Demontaż deskowania oczepu/Betonowanie ciosów podłożyskowych/ Montaż łożysk i podlewka podłożyskowa/Montaż deskowania przy łożyskach na podporze

 F2

 Montaż łożysk na podporach/Montaż deskowania przy łożyskach

 F3

 Montaż łożysk na podporach/Montaż deskowania przy łożyskach

 F4

 Montaż łożysk na podporach/Montaż deskowania przy łożyskach

P5

Montaż ściany oporowej/Beton wyrównawczy pod oczep/Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie oczepu

 Prefabrykacja zbrojenia ustroju nośnego/Montaż zbrojenia ustroju nośnego

WA-12

 P1

 Zasypka podpory/Izolacja wspornika pod płytę przejściową

 P2

 Zasypka podpory

MA-13

 P1/L

 Wbijanie pali

Rozbiórka istniejącego obiektu - jezdnia prawa

WD-14

P1

 Montaż ściany oporowej/Beton podkładowy pod oczep/Montaż zbrojenia deskowania i betonowania oczepu/Demontaż deskowania oczepu

 F2

  Deskowanie ciosów podłożyskowych

 F3

  Deskowanie ciosów podłożyskowych

 P4

  Montaż ściany oporowej

 P5

  Montaż ściany oporowej

 P1:F3

  Deskowanie ustroju

Ustrój - montaż deskowania/montaż poszycia/wykonanie podbudowy pod bramkę

MD-28

P1

Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie korpusu/Zasypki do poziomu fundamentu (chudy beton) / Montaż zbrojenia ścian skrzydeł

P2

PZ

1

Izolacja/Zbrojenie płyty uciąglającej/Betonowanie płyty zespalającej/Zasypki/Wyciąganie ścianki tymczasowej

1L

Warstwa ochronna izolacji/Zasypka

2

Wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej/Wyciąganie ścianek tymczasowych/Wykop

6

Zbrojenie i betonowanie płyty dennej/Zbrojenie i betonowanie skrzydeł północnych/Zbrojenie i betonowanie skrzydeł południowych/Zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej/Montaż płyt drenażowo - ochronnych na izolacji

TU-30

Układanie membrany i drenażu

 

Zestawienie wykonywanych robót branżowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

SO 5656

Demontaż lamp oświetleniowych

23 SO

Montaż szafy oświetleniowej

8 SO

Montaż szafy oświetleniowej

3SO

Zakopanie wykopu pod linię kablową

4SO

Montaż fundamentów/Zakopanie wykopu pod linię kablową

OUS

Przygotowanie odbioru stacji transformatorowej

24+800, 27+600, 27+950, 28+100, 33+600

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPEp110

0+130 WD_L04 (WD_L02)

Przepust drogowy

WD_L02 km

Skucie pali - przepust drogowy 0+275

PD-01-014

Pogrążanie ścianek tymczasowych

PD-02-016D

Pogrążanie ścianek tymczasowych/Wykop/Materac/Podsypka materace boczne

PS-01-05

Przepust melioracyjny

P-101

Przepust drogowy

PS-01-04/1

Zasypka

PS-02-04

Pogrążanie ścianki szczelnej tymczasowej/wykop i skucie pali/montaż oczepów

132C, 133 C, 133B Stare Babki

Kanalizacja deszczowa

OUS

Kanalizacja deszczowa

Kd 93 w km 23+000

Kanalizacja deszczowa

21+885

Przykanalik

23+100, 24+300-24-800, 21+800, 30+400-31+000, 34+919

Przykanaliki

22+150 i 22+580

Likwidacja przepustu

RE-4, RA-3

Konserwacja mechaniczna

RD-12, RD-8, RD-9, RD-11

Wykaszanie rowów

 

Zestawienie wykonywanych robót uzupełniających przy obiektach inżynierskich - wykonanie znaków stałych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 131/I-4/2016 z dnia 22.07.2016r. - Wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.

32+817

PS14

34+443

PS18

34+496

PO16

35+472

PO18z