Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Wrzesień 2016

 

 Opis Robót zrealizowanych we wrześniu 2016 roku:

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót drogowych

S7

18+031-18+360, 21+660 - 22+820
22+820-24+800, 27+725 -27+760
29+475-30+050, 30+050-30+850
35+500-35+740

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

P1

3+741-4+300, 4+345-5+327

P4

1+880-2+340

P10

0+100-0+600, 0+450-1+100, 0+700-1+350

P24

4+170-4+900

S7

18+150-18+900, 27+850-29+200
29+475-30+050, 32+750-33+360

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

P1

 2+050 -3+558, 3+741-5+327
4+345-5+327, 5+300-8+200

P10

 0+100-1+400

P24

4+170-4+900

S7

24+820-25+345, 26+569-27+850

Wykonywanie oczepów

WD

L01 i L03

P1

2+050-3+558

P24

1+700-3+050, 1+800-2+600

 

1+800-2+600

S7

18+031-18+150, 33+360-34+300, 34+600-35+500

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

P10

 1+000-1+400

MOP

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - dreny T02/nasyp dociążeniowy/materac T02

MOP

Mirówko

Wzmocnienie podłoża - dreny T02

OUS

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy/materac T02

S7

32+500-32+675, 27+300 - 27+700

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

S7

26+900-27+200, 27+200-27+725

Wzmocnienie podłoża - materac T08b - I warstwa

P24

1+800-2+300, 2+300-2+800

Wzmocnienie podłoża - materac T08b

P24

3+500 - 3+900

Wykonanie wykopów - rowy

P1

2+500-3+100, 2+050 - 3+558, 5+300 -8+200

Budowa materacy geosyntetycznych

S7

18+150-18+900, 24+820 - 25+345

Budowa materacy geosyntetycznych

S7

26+900-27+700

Wzmocnienie podłoża - materac T08b

P1

2+050 - 3+558, 7+000 - 8+200

Budowa materacy geosyntetycznych

P1

 2+050-3+558, 5+300-8+200

Budowa nasypu

P4

0+400-1+400

P24

2+300-3+050

P24

1+800 - 2+300, 2+700-3+050

Budowa nasypu/Wzmocnienie podłoża - materac T08b

P1

2+050-3+558

Warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie cementem

P3

 0+350 - 0+565 str L

Warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie cementem

P4

0+400 - 1+300 str L,  0+800-1+300

Warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie cementem

P1/P3 rondo

Podbudowa zasadnicza AC 22P KR 3-4

P3

0+350-0+565 ( bez ronda)

 Warstwa wiążąca AC 16W KR 3-4

P4

0+400-0+800

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie/Podbudowa zasadnicza AC 22P - odcinek próbny KR 3-4

P4

0+800-1+000

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

P24

1+800 -2+300

Warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie cementem

P24

3+500-3+900

Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

P10

0+850-1+350

Wykonanie wykopów - rowy

P1

0+200 - 0+800

Wzmocnienie podłoża T11

P1

3+500-3+600

Wzmocnienie podłoża T06 - keramzyt

P24

3+050-3+500

Wzmocnienie podłoża - Wymiana gruntu T01a

P107

0+000 - 0+250, 0+200-0+500, 0+800 - 0+870

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T11

S7

 21+000-21+660

Wykonywanie drogi technologicznej

P106

 

P24

5+720 - 5+875

MA-01, MD-05, MA-06

Wbijanie ścianki szczelnej separacyjnej

WA-08, WA-10

Wbijanie ścianki za podporą P1

WD-14

Wbijanie ścianki szczelnej separacyjnej

PZ-2P

Wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych

PZ-3

Wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych/Wykop do spodu oczepu

PZ-4

Wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych

MA 09

P9, P12

Przygotowanie przystani roboczej

MA 09

P2 - P7

Wykonanie platform pod podpory tymczasowe

MA 09

P11

Wykop wstępny

WA10

P1 i P2

Wbijanie ścianki szczelnej separacyjnej

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót mostowych

MA-01

P1

Rozbiórka platformy/Wykop pod podporę/Beton wyrównawczy

F2

Wykonanie ścianki szczelnej przy podporze od str. Kanału/Wykop

MD-02

P1

Praca nurków na podporze/Wykonanie korka podwodnego cz. 1 pod podporę/Pompowanie wody z wykopu/Czyszczenia dna/Chudy beton etap II/Zbrojenie i deskowanie i betonowanie fundamentu

P2

Kucie głowic pali/Zbrojenie i deskowanie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Montaż zbrojenia korpusu przyczółka

P3

Zbrojenie filarów

WD-03

P1

Zbrojenie filarów na podporze /Betonowanie filara/Zbrojenie i deskowanie słupa

F2

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu filara

F3

Zbrojenie filarów podpory

P4

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów

 

Izolacje fundamentów

WD-04

P1

Zbrojenie filarów/Betonowanie filarów

 

Izolacje fundamentów

P3

Deskowanie filara/Betonowanie filarów P3

MD-05

P1

Wykop podpora P1 i P2

MD-05 i MA-06

 

Wbijanie ścianek technologicznych

MA-06

P1

Wykop podpora P1

MD-07

 

Rozbiórka platformy/Praca nurków przy oczyszczaniu dna wykopu

P1

Wykop

P2

Wykop/Beton podkładowy etap II P1

TU-30

P1 i P2

Wykop pod fundament/Czyszczenie pali/Chudy beton/Skucie głowic pali

PZ

1P

Prace przygotowawcze do betonu podkładowego/Beton podkładowy/Podsypka/Demontaż deskowania betonu podkładowego/Montaż zbrojenia

WA 08

P1 i P2

Wbijanie pali żelbetowych

MA-09

P1/P

Zbrojenie korpusu przyczółka/Zbrojenie filara/Szalowanie korpusu

P1/L

Rozszalowanie fundamentu/Zbrojenie korpusu

P2/P

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Zbrojenie korpusu

P2/L

Zbrojenie filara/Deskowanie filara

P3/P

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

P3/L

Zbrojenie fundamentu

P4/P

Zbrojenie filara

P4/L

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

P5/P

Zbrojenie, deskowanie fundamentu i betonowanie fundamentu

P5/L

Zbrojenie fundamentu

P6/P

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Pielęgnacja betonu

P6/L

Zbrojenie fundamentu

P7/L

Zbrojenie fundamentu

P8/L

Zbrojenie fundamentu

P8

Kucie głowic pali/Testy dynamiczne

P10

Wbijanie ścianki szczelnej/Wbijanie pali

P12

Testy statyczne/Wbijanie ścianki szczelnej traconej

Między P1 i P3
Między P2 i P4
Między P4 i P7
Między P7 i P8

Pale Franki pod podpory tymczasowe

Między P1-P2

Wykop pod fundament, beton niekonstrukcyjny

P2/P, P6/P, P3/P

Pielęgnacja betonu

P10

Wbijanie pali żelbetowych/Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

P11

Wbijanie pali żelbetowych

P12

Wbijanie pali żelbetowych/Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

Wał Wiślany

str. P i L

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

WA 10

P2

Wbijanie ścianki z grodzic stalowych

WD-11

P1

Montaż zbrojenia i deskowanie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Montaż zbrojenia skrzydełek/Betonowanie fundamentu skrzydeł podpory

F4

Montaż zbrojenia i deskowanie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Izolacja ławy

P5

Montaż zbrojenia fundamentu/Montaż zbrojenia skrzydeł/Szalowanie ławy prawego skrzydła/Betonowanie ław skrzydeł

WA-12

P1

Betonowanie fundamentu/Deskowanie skrzydła/Deskowanie skrzydła/Montaż zbrojenia korpusu

P2

Montaż deskowania podpory/Zbrojenie korpusu/Beton podkładowy/Betonowanie fundamentu skrzydła/Montaż zbrojenia

WA-12/A

P1

Montaż zbrojenia i deskowanie skrzydeł podpora/Betonowanie skrzydła/Zbrojenie korpusu/Zasypki fundamentów + izolacja ławy

P2

Montaż zbrojenia skrzydeł/Deskowanie skrzydeł/Betonowanie fundamentu/Szalowanie korpusu/Betonowanie korpusu

WD-14

P4

Wykop

PZ-6

 

Kucie głowic pali/Wykop

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót branżowych

R-C,  RH, R-A-9,  RH-53, RC-43

Mechaniczna konserwacja

RF

Mechaniczna konserwacja/Przepusty na rowach/Wpłukiwanie igłofiltrów

RA-3

Odwodnienie rowu

 RF-1_1 km 0+231.00 P-8

Przepust melioracyjny

 R-F-1_1, R-F1

Rów melioracyjny

PD-01-01

Wykop i cięcie pali

PD-01-004

Ścianki szczelne/Wykop i cięcie pali/Przepust

PD-01-006

Igłofiltry na przepuście dzwonowym/Przepust

PD-01-009

Wykop i ścianka szczelna tymczasowa/Skuwanie pali

PD-01-012

Wykopy/Odwodnienie/Układanie materaca, odbiór, podsypka/Przepust

PD-01-015

Wbicie ścianek/Wykop i cięcie pali

PD-01-016

Przepust na drodze P-4 - montaż odwodnienia/Ścianka tymczasowa

PD-01-017

Przepust na drodze P-4 - montaż odwodnienia

PD-01-018

Przepust + ścianka tymczasowa/ Pogrążanie ścianek/Ułożenie materaca/Przepust/Zasypka

 PD-01-019

Ścianki szczelne tracone

PD-01-033

Przepust na drodze P-4 - montaż odwodnienia

PD-01-024

Ścianki szczelne tracone

PD-02-001

Umocnienia materacami gabionowym - prace końcowe/Wyjmowanie ścianek/Wykop i skucie pali

 PD-02-005

Ścianki szczelne/Wykop i cięcie pali/Przepust

PD-02-006

Pogrążanie ścianek/Wykop i cięcie pali/Materac

PD-02-007

Igłofiltry + bypass rowu/Wykop/Zasypka/Przepust

PD-02-010

Wyjmowanie ścianek szczelnych tymczasowych

PD-02-011

Przepust

PD-02-016

Przepust

 PD-02-019

Wykop i cięcie pali/Przepust

PS-01-006

Zasypka, obcięcie ścianek przy wlocie i wylocie

PS-01-012

Igłofiltry

PS-02-01/1

Podsypka na przepuście/Przepust

PS-02-01

Skuwanie pali/Wykop i cięcie pali/Materac/Przepust

PS-02-001

Przepust

PS-01-09

Wykop i cięcie pali/Przepust

 

Umocnienia kostką kamienną przepustów melioracyjnych

 

Wzmocnienie wlotów i wylotów przepustów kostką kamienna i palisady/Wykaszanie rowów melioracyjnych

Rondo Cedry

Regulacja kratek ściekowych

SO1/110

Kanalizacja deszczowa - kolizja 141

ZR-2

Zjazd/Wjazd do zbiornika

PZ-1P

Przepust

 PZ-2P

Wykop i cięcie pali

PZ-3

Wykop i cięcie pali

P-24

Przepusty drogowe

TU-30

Kucie pali

37+050

 Zgrzewanie rur dla przewiertu sterowanego

37+500

Posadowienie studni SKM-3, budowa rurociągu 4xHDPE110

37+520

Wykonanie przewiertu sterowanego 4xHDPEp

37+600

 Posadowienie studni SKM-3/Budowa kanalizacji 4xHDPE110, posadowienie studni SKM-3/Wykonanie przewiertu sterowanego 4xHDPEp/Budowa kanalizacji 4xHDPE110, posadowienie studni SKM-3

37+700

 Wykonanie przewiertu sterowanego 4xHDPEp/Zgrzewanie rur HDPEp110 dla przewiertów sterowanych/Budowa kanalizacji 4xHDPE110, posadowienie studni SKM-3

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót uzupełniających przy obiektach inżynierskich – wykonanie znaków stałych

27+485, 27+574

Punkt: PS10, PO12

18+088, 18+611, 28+167

PO1, PS2, PS11