Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Zakres robót

Na całym odcinku projektowanej drogi znajduje się infrastruktura podziemna tj. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne i gazowe. Instalacje te znajdują się w rejonach gdzie inwestycja zbliża się do zabudowań oraz praktyczne wzdłuż całej istniejącej trasy S7.


W ramach inwestycji przewidziano:

 1. Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od km 17+482,61 do km 37+979,25 o przekroju 2/2, z rezerwą terenu pod trzecie pasy ruchu.
 2. Budowę dróg niższych klas, w tym obsługujących tereny przyległe do drogi S7.
 3. Budowę 2 węzłów drogowych: „Cedry Małe” i „Dworek”.
 4. Przebudowę istniejących dróg kolidujących z budowaną drogą ekspresową S7.
 5. Budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz zatok i przystanków autobusowych.
 6. Budowę dróg (dojazdów) technologicznych i objazdów (dla zachowania ciągłości istniejących dróg na obszarze przylegającym do inwestycji).
 7. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienia stateczności skarp.
 8. Dostosowanie istniejących odcinków drogi krajowej nr 7 do nowych warunków ruchu, w tym przekroju poprzecznego istniejących odcinków, zastąpionych nowo budowaną drogą ekspresową, pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Odnowę nawierzchni na odcinku istniejącej dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz węzła „Nowy Dwór Gdański”.
 10. Budowę 14 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S7 (w tym 8 mostów, 6 wiaduktów).
 11. Budowę 10 obiektów inżynierskich w ciągu dróg niższych klas (5 mostów, 5 wiaduktów).
 12. Budowę 1 tunelu dla pieszych pod drogą ekspresową i 2 ścian oporowych.
 13. Remont z dostosowaniem istniejącego mostu na rzece Wiśle w Kiezmarku do potrzeb ruchu lokalnego.
 14. Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
 15. Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów retencyjnych z palisadami, przegród szczelnych, wyloty kanałów i rowów do odbiorników wraz z umocnieniami, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, studzienek osadnikowych z deflektorami na wlocie i wylocie oraz separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
 16. Przebudowę sieci melioracyjnych oraz konserwację (oczyszczenie i udrożnienie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
 17. Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.
 18. Budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (OUS) w miejscowości Dworek, w ramach której planuje się wykonać: układ drogowy, parkingi, budynek administracyjno-biurowy, budynek warsztatowo-garażowy z myjnią, magazyn soli, sieci infrastruktury technicznej i inne obiekty towarzyszące.
 19. Przygotowanie terenu pod przyszłe 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) rodzaju III „Mała Holandia” i „Mirówko” (wykonanie pasów włączania i wyłączania, wzmocnienia podłoża gruntowego, robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej, tj. wykonanie przyłącza oświetleniowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i wodnego).
 20. Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
  - oświetlenia, - sieci elektroenergetycznych, - sieci wodociągowej, - kanalizacji sanitarnej, - telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
 21. Budowę kanału technologicznego na potrzeby systemu zarządzania ruchem oraz świadczenia usług szerokopasmowych.
 22. Ogrodzenie drogi ekspresowej S7 na całej jej długości.
 23. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
 24. Budowę stacji meteorologicznych wczesnego ostrzegania oraz instalacji preselekcyjnych dla pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych.
 25. Rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym mostów i budynków oraz innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
 26. Stałą organizację ruchu na drogach i innych obiektach – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe, osłony przeciwolśnieniowe i inne.
 27. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z realizowaną inwestycją przez cały czas trwania budowy.
 28. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami dróg.
 29. Uporządkowanie terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
 30. Opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
 31. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 32. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Obiekty inżynierskie:

Obiekty inżynierskie realizowane w ramach przedmiotowego zadania zlokalizowane w ciągu drogi S7 zaprojektowano na obciążenia klasy A (dopuszczalny ciężar pojazdów 500kN) i pojazd specjalny Stanag 150, a obiekty w ciągu dróg bocznych i serwisowych na klasę obciążeń B (dopuszczalny ciężar pojazdów 400kN).

 

Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich budowanych w ramach zadania obiektów inżynierskich oraz ich krótką charakterystykę.

 

1.       MA-01L i 01P Mosty w ciągu drogi ekspresowej S7 nad kanałem Piaskowym

Lokalizacja mostu w km 18+005,89 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.

 

2.       MD-02 Most w ciągu drogi P-1 nad kanałem Piaskowym

Lokalizacja mostu w km 0+878.82 drogi P-1 (odpowiada 18+023 drogi S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.)

 

3.       WD-03 Wiadukt nad drogą S7

Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu DP 2235G (P-3)w km 0+744.45 i przeprowadza ruch drogowy nad projektowaną drogą ekspresowa S7, oraz projektowaną drogą P-105. Jest on zlokalizowany w km 20+962.60 projektowanej drogi ekspresowej S7 i w km 0+061.96 projektowanej drogi P-105.

 

4.       WD-04 Wiadukt na węźle "Cedry Małe"

Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu projektowanej P-4 w km 1+635.44 i przeprowadza ruch drogowy nad projektowaną drogą ekspresowa S7. Jest on zlokalizowany w km 21+502.40 projektowanej drogi ekspresowej S7.

 

5.       MD-05 Most w ciągu drogi P-106 nad kanałem Śledziowym

Lokalizacja mostu w 0+748.25 drogi P-106 (odpowiada 22+030 drogi S7 drogi S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.)

 

6.       MA-06L i 06P Mosty w ciągu drogi S7 nad kanałem Śledziowym

Lokalizacja mostu w km 22+049.47 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

 

7.       MD-07 Most w ciągu drogi P-1 nad kanałem Śledziowym

Lokalizacja mostu w km 5+333,02 drogi P-1 (odpowiada 22+089 drogi S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.)

 

8.       WA-08L i 08P Wiadukty w ciągu drogi S7 nad drogą powiatową nr2239G

Lokalizacja wiaduktu w km 25+354,03 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

 

9.       MA-09L i 09P Mosty w ciągu drogi S7 nad rzeką Wisłą

Lokalizacja mostu w km 26+234,60 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

 

10.   MA-09Pist - istniejący most w ciągu drogi DK7 nad rzeką Wisłą

Lokalizacja mostu w km 44+625.00 drogi krajowej nr 7

 

11.   WA-10L i 10P Wiadukty w ciągu drogi S7 nad drogą powiatową nr2228G

Lokalizacja wiaduktu w km 26+559.03 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

 

12.   WD-11 Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2334G nad drogą S7 15

Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu DP 2334G (P-7) w km 0+444.91 i przeprowadza ruch drogowy nad projektowaną drogą ekspresowa S7, oraz projektowaną drogą P-107 i P-107B. Jest on zlokalizowany w km 28+483.37 projektowanej drogi ekspresowej S7 i w km 2+040.37 projektowanej drogi P-107.

 

13.   WA-12L i 12P i Wiadukty w ciągu drogi S7 oraz wiadukt WA-12A w ciągu drogi P-24 nad przejściem dla zwierząt średnich

Lokalizacja wiaduktu WA-12L i 12P w km 32+730.78 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo oraz WA-12A w km 4+227.95 drogi P-24

 

14.   MA-13L i 13P Mosty w ciągu drogi S7 nad kanałem Linawa

Lokalizacja mostu w km 34+443.48 drogi S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

 

15.   WD-14 Wiadukt nad drogą S7

Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu P-9 w km 0+341.65 i przeprowadza ruch drogowy nad projektowaną drogą ekspresowa S7, oraz projektowaną drogą P-110c. Jest on zlokalizowany w km 35+452.31 projektowanej drogi ekspresowej S7 i w km 0+207.74 projektowanej drogi P-110c.

 

16.   MD-27 Most w ciągu drogi P-8 nad kanałem Linawa

Lokalizacja mostu w 0+446.78 drogi P8 (odpowiada 34+197 drogi S7 drogi S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.)

 

17.   MD-28 Most w ciągu drogi P-110 nad Strugą Orłowską

Lokalizacja mostu w 0+215.42 drogi P-110 (odpowiada 34+469 drogi S7 drogi S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.)

 

18.   TU-30 Tunel dla pieszych pod drogą S7

Lokalizacja obiektu w km 18+631.48 drogi S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.

 

19.   PZ 1÷7 Przejścia dla zwierząt małych

Konstrukcje przepustów zaprojektowano jako betonową skrzynkową, prefabrykowaną. Przekrój poprzeczny stanowi prefabrykat o wymiarach w świetle poziomym B=3.0m i pionowym H=2.0m i długość jednego prefabrykatu 1,0m. Na górnej powierzchni przepustu zaprojektowano żelbetową płytę zespalającą o grubości od 14 do 18 cm ułożoną ze spadkiem daszkowym 2% przekrytą izolacją. Wewnątrz przepustu założono ułożenie nawierzchni z gruntu. Projektuje się bezpośrednie posadowienie obiektu na gruncie stanowiącym kontynuację gruntu pod nasyp drogowy.